Algemene voorwaarden

1. Aanbieding en toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen partijen geldende rechtsbetrekkingen uit de onderhavige overeenkomst, of uit nadere overeenkomsten in de toekomst, of uit welke anderen hoofde hoegenaamd dan ook. Aanbiedingen en andere uitingen van de partij die de onderhavige voorwaarden hanteert (hierna “de leverancier’’) zijn vrijblijvend bedoeld. Zij zijn behalve vrijblijvend, voor zover het tegendeel niet ondubbelzinnig blijkt. Toepassing van de door wederpartij van de leverancier (hierna te noemen “de afnemer”) ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, behoudens en voor zover nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Prijs
Tenzij anders overeengekomen gelden de opgegeven prijzen voor levering DDP (Delivered Duty Paid) met als eindbestemming het op de order vermelde adres in Nederland. Prijsopgaven zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden c.q. zijn opgelegd, behoudens en voor zover anderszins aangegeven en voorts te allen tijde onder voorbehoud van prijs- c.q.  kortingswijzigingen als zodanig aangegeven door de leverancier. Wijzigingen in arbeidslonen, wisselkoersen of in de kostprijzen van grondstoffen, materialen of data, voor zover die onmiddellijk ter zake van de overeengekomen prestatie worden besteed resp. gebruikt, mogen terstond door de leverancier worden doorberekend, zonder enige verdere opslag. Eventuele installatiekosten, montagekosten en andere in verband met de levering te maken kosten zijn niet in de prijs inbegrepen, tenzij anders overeengekomen. Opgegeven prijzen zijn alleen dan bindend, indien die bedoeling onmiskenbaar blijkt. In de overige gevallen gelden zij als een geheel vrijblijvende prijsindicatie.
Voor orders worden, tenzij anders overeengekomen,  de volgende orderkosten berekend:

Orderwaarde
kleiner dan 50,00 euro
van 50 tot  200 euro
vanaf 200 euro

Orderkosten
25,00 euro
15,00 euro
franco

De orderkosten worden overeenkomstig de tussen de leverancier en de afnemer te doen gebruikelijke wijze in rekening gebracht.

3. Levering en retourzending

3.1 De opgaven van leveringstermijnen in aanbiedingen, bevestigingen dan wel nadere overeenkomsten worden naar beste weten verricht en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zijn niet bindend en ten hoogste als indicatie bedoeld. In geval van enige overschrijving van enige opgegeven termijn zal de leverancier in overleg treden met de afnemer ter zake de alsdan te treffen maatregelen, die in beginsel voor rekening en risico van de afnemer zijn en blijven.

3.2 Iedere partij kan de nakoming van zijn verplichtingen opschorten, indien haar na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de andere partij haar daartegenover staande verplichtingen niet zal nakomen.

3.3 Indien en voor zover sprake is van enig gebrek dan wel defect in de levering dan dient het gebrekkige / defecte goed binnen een tijdspanne van maximaal 8 dagen, welke periode ingaat op het moment van levering, aan de leverancier te worden geretourneerd in ongebruikte staat en inclusief onaangebroken verpakking, onder schriftelijke vermelding van de klacht met een redengeving welke ruimer is dan “defect” dan wel “gebrek”. Onder vermelding van een retournummer en voorts overeenkomstig de nadere door de leverancier te geven – eventueel schriftelijke – aanwijzingen. Indien niet aan de hier gestelde voorwaarden wordt voldaan, staat het de leverancier vrij het defecte dan wel gebrekkige goed, voor zover zulks is toe te rekenen, bij de leverancier aan te melden voor retourzending waarvoor zal worden zorggedragen als aan het overige als hier bepaald is voldaan. Enig defect dan wel gebrek als hier aangegeven zal terstond en in ieder geval binnen de hier aangegeven tijdspanne worden gemeld bij de leverancier onder overlegging van de bewuste pakbon.

3.4 Indien en voor zover sprake is van een goed dat beschadigd is voordat aflevering plaatsvindt, dient dit bij aflevering te worden aangegeven op de in  3.3 aangegeven wijze, of zoveel later dan ontdekking van de beschadiging redelijkerwijze half kunnen plaatsvinden doch te allen tijde binnen 8 dagen na levering.

3.5 Ter zake een verkeerd of onjuist geleverd goed staat het de leverancier vrij de goederen die worden geretourneerd te weigeren als hem niet binnen 8 dagen na levering een bericht bereikt ter zake de verkeerde c.q. onjuiste levering met de betreffende artikelnummers. De betreffende goederen worden slechts in ongebruikte en voorts onbeschadigde staat terug¬genomen. In het geval niet aan het alhier bepaalde wordt voldaan, staat het de leverancier vrij de levering als overeenkomstig deze voorwaarden als een volwaardige levering te beschouwen en van de afnemer betaling te verlangen, als ware er sprake van een bestelling.

3.6 Onder serviceartikelen worden verstaan die goederen die niet standaardmatig in het assortiment van de leverancier zijn opgenomen. Het staat de afnemer vrij deze goederen bij de leverancier te bestellen, die vervolgens door de leverancier worden geleverd overeenkomstig het alhier bepaalde en met in achtneming van de navolgende specifieke condities:

- De leverancier is slechts tot aflevering verplicht indien het betreffende goed is opgenomen op een lijst met geselecteerde, als zodanig aangeduide servicegoederen.

- Goederen als hier aangeduid kunnen slechts met de kleinste besteleenheid als geïndiceerd door de oorspronkelijke leverancier worden afgenomen.

- Goederen als hier aangeduid kunnen niet worden geretourneerd en kennen een afwijkende levertijd, die bij de bestelling wordt opgegeven.   

- Serviceartikelen kennen pas een leverancierverplichting aan de zijde van de leverancier op het moment dat de bestelling schriftelijk aan de zijde van de leverancier is geaccepteerd.

3.7 Indien de leverancier gegevens behoeft van de afnemer in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de afnemer deze aan de leverancier ter beschikking heeft gesteld.

3.8 Indien de afnemer een foutieve bestelling doet, staat het de leverancier vrij 10% van de factuurwaarde van de bestelling in te houden met een minimum van 50 euro.

3.9 De leverancier is gerechtigd zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. De leverancier is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

4. Betaling

4.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kan facturering geschieden, zodra de door de leverancier te leveren prestatie is voltooid. Betaling dient binnen 15 dagen na factuurdatum netto te geschieden, overeenkomstig op de factuur aangegeven wijze. Betaling dient inclusief BTW te geschieden. Voor alle rechtsbetrekkingen die voortvloeien uit een niet aan deze Algemene Leveringsvoorwaarden onderhavige overeenkomst geldt een betalingstermijn van 8 dagen netto. De betaling dient te geschieden conform de overeengekomen valuta en zonder enige verrekening, korting en/of opschorting.  Vanaf de vervaldag is de afnemer de wettelijke rente verschuldigd. Door de leverancier redelijkerwijs te maken kosten van invordering of van rechtsuitoefening anderszins, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, zullen door de afnemer worden vergoed.  De leverancier is gerechtigd om deze kosten forfaitair te bepalen op 10% van het verschuldigde, met een minimum van 125 euro.

4.2 Bestellingen welke via internet zijn gedaan, worden verzonden zodra de betaling is geschied. In geval van deellevering wordt de nalevering altijd franco gedaan.

5. Eigendomsovergang verlening / overdracht van rechten

5.1 Aan de afnemer afgeleverde goederen blijven eigendom van de leverancier en  eventueel te verlenen dan wel over te dragen rechten blijven aan de leverancier voorbehouden,  zolang de afnemer niet de volledige tegenprestatie naar volledige tevredenheid van de leverancier heeft voltooid, die hij uit hoofde van de met de leverancier aangegane overeenkomst tot levering van zaken / goederen dan wel tot dienstverlening in verband met deze overeenkomst verschuldigd is.

5.2 Het  eigendom van de goederen gaat pas over op de afnemer, zodra deze al de verplichtingen uit de met de leverancier gesloten overeenkomst nagekomen is. De afnemer is niet gerechtigd de goederen in welke vorm dan ook te vervreemden, te bezwaren, te verpanden of anderszins in de macht van derden te brengen, zolang het eigendom niet op hem is overgegaan. Zolang het eigendomsvoorbehoud geldt, is de leverancier gerechtigd tot ongehinderde toegang tot de goederen. De afnemer dient aan de leverancier alle medewerking te verlenen teneinde de leverancier in de gelegenheid te stellen het hier opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door de terugneming van de goederen. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen willen vestigen of doen gelden dan is de afnemer verplicht de leverancier, zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden, hiervan op de hoogte stellen en daartoe de noodzakelijke toestemming te vragen, die overigens niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.   
De vorderingen die de afnemer verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door de leverancier geleverde goederen dient afnemer aan de leverancier te verpanden conform de voorgeschreven wijze beschreven in  artikel 3:239 van de Burgerlijk Wetboek en voorts op de andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die de leverancier ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de goederen wil treffen en welke de afnemer niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

6. Risico
Zaken zijn voor risico van de leverancier tot het ogenblik waarop zij in de feitelijke beschikkingsmacht van de afnemer, of van door de afnemer gebruikte hulppersonen, zijn gebracht.

7. Garantie en aansprakelijkheid

7.1 Voor tekortkomingen ter zake van voorvallen die geschieden binnen een rechts¬verhouding waarop deze voorwaarden van toepassing zijn (daaronder tevens begrepen eventuele vorderingen voortvloeiende uit onrechtmatige daad, waaronder meer specifiek wordt verstaan vorderingen uit hoofde van productaansprakelijkheid), aanvaardt de leverancier slechts een beperkte aansprakelijkheid en een garantieverplichting als volgt:
a. De aansprakelijkheid voor tekortkomingen is beperkt tot de geldelijke schade als gevolg  van dood, lichamelijk letsel of waardevermindering wegens zaakbeschadiging, en wel tot een bedrag van ten hoogste 500.000,- euro per gebeurtenis of samenhangende reeks van gebeurtenissen; en slechts voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door schuld, te wijten aan de leverancier of aan de personen voor wie de leverancier verplicht is aansprakelijkheid te aanvaarden en voorts slechts en voor zover de leverancier ook daadwerkelijk is verzekerd en diens verzekeraar tot uitkering overgaat ter zake de hier omschreven aansprakelijkheid;
b. Door de leverancier beschikbaar gestelde zaken / goederen die, anders dan als gevolg van of voor rekening van de afnemer komende oorzaken, gebrekkig blijken te zijn, zal de leverancier de betreffende diensten alsnog kosteloos deugdelijk uitvoeren, dit laatste indien en voor zover mogelijk. De leverancier verkrijgt of behoudt het eigendom van te vervangen zaken/goederen of onderdelen. Voor zover de gebrekkigheid van de beschikbaar gestelde zaak of de geleverde diensten daarin bestaat dat daardoor inbreuk wordt gemaakt op enig recht van intellectuele eigendom kan de leverancier aan de onderhavige verplichting voldoen door opheffing van het betreffende bezwaar of (te zijner keuze) door terugname van de betreffende zaak of ongedaanmaking van de betreffende diensten tegen teruggave van wat wegens het beschikbaar stellen daarvan betaald is.
De hiervoor sub a. en b. aangeduide verplichtingen gelden slechts wanneer de afnemer de betreffende tekortkoming of het betreffende gebrek binnen bekwame tijd na de ontdekking daarvan aan de leverancier ter kennis heeft gebracht. Tenzij anders overeengekomen eindigt de in sub b. aangeduide garantieverplichting in ieder geval drie maanden na de datum, waarop de/het betreffende zaak / goed is afgeleverd.
 
7.2 Iedere verdere aansprakelijkheid ter zake van tekortkomingen of gebreken is uitgesloten, waaronder aansprakelijkheid wegens overschrijding van leveringstermijnen, aanspra¬kelijkheid wegens storing aan een productie- of distributieproces van de  administratieve organisatie, aansprakelijkheid wegens  verlies of beschadiging van gegevensdragers of gegevensbestanden en schade wegens inbreuken of rechten van intellectuele eigendom.

7.3 De afnemer zal geen rechten jegens de leverancier inroepen of geldend maken wanneer daardoor, in gevallen waarin 7.1 en 7.2 van dit artikel toepasselijk zijn, de leverancier verdergaande prestatie zou moeten leveren dan in artikel is voorzien.

7.4 Het bepaalde in dit artikel geld ook ten gunste van alle (rechts) personen waarvan de leverancier zich in de rechtsverhouding jegens de afnemer bedient.

7.5 Voor zaken / goederen die de leverancier van derden betrekt en onbewerkt  doorlevert,  geldt de aansprakelijkheidsregeling van deze Algemene Leveringvoorwaarden, tenzij de leverancier verdergaande beperkingen moet accepteren van de toeleverancier. In het laatste geval gelden de specifieke voorwaarden van de toeleverancier, die op het eerste verzoek kosteloos ter beschikking zullen worden gesteld van de afnemer.

7.6 De afnemer vrijwaart de leverancier voor alle aanspraken van derden ter zaken van schade die krachtens het in dit artikel bepaalde voor rekening van de afnemer zouden blijven, indien de betreffende derde de afnemer zou aanspreken.

8. Intellectueel eigendom
De leverancier neemt alle redelijkerwijs ter vergen voorzorgsmaatregelen in acht om te voorkomen dat te leveren prestaties in strijd kunnen komen met enig in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom van een derde. Indien desondanks aan de leverancier verwijt valt te maken van het feit dat inbreuk op een degelijk recht wordt gemaakt, zal de leverancier, onverminderd de in artikel 7 bepaalde grenzen, het geleverde tegen creditering van de verwer¬vingskosten terugnemen, of zorgdragen dat de afnemer het geleverde, of een gelijkwaardig andere zaak, ongestoord kan blijven gebruiken; alles mits afnemer de leverancier tijdig in staat stelt om voor zijn belangen ten opzicht van degene die rechten van industriële eigendom geldend maakt, op te komen. Voor het overige verlenen afnemer en leverancier elkaar over en weer finale kwijting ter zake van eventuele claims van derden.

9. Overmacht
Bij het intreden van onvoorziene omstandigheden die de nakoming van de verplichtingen van partijen, zoals bij normale afwikkeling van de betreffende transactie valt te verwachten, in die mate verzwaren dat niet valt aan te nemen dat partijen de betreffende verplichting ook bij aanwezigheid van de onderhavige omstandigheden zouden hebben aanvaard, worden de betreffende verplichtingen aan weerszijden opgeschort.       
Als een situatie zoals in de vorige volzin bedoeld langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om, binnen negentig dagen nadien, de overeenkomst door schrifte¬lijke opzegging te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd wordt alsdan pro rata en terstond afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens verder iets verschuldigd zullen zijn.

10. Ontbinding
Mocht één der partijen surséance van betaling aanvragen of in staat van faillissement komen te verkeren, dan heeft de wederpartij het recht om de gesloten overeenkomsten door schrif¬telijke kennisomgeving ontbonden te verklaren, dan wel (te zijner / harer keuze) de nakoming van zijn / haar verplichtingen op te schorten.
Alle van de tot opzegging gerechtigde de partij verschuldigde betalingen worden alsdan terstond opeisbaar.
Overigens blijven rechten ter zake van niet-nakoming van verbintenissen onverkort aan de betreffende partij voorbehouden.
 
11. Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op deze voorwaarden en op overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen – waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd – die mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden of  van andere overeenkomsten welke daarmede samenhangen, zullen worden beslecht door arbitrage volgens de regels van de Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam,  dan wel naar keuze van de leverancier door de Rechtbank te Den Haag of van de woonplaats van de afnemer.

12. Geldigheid
Deze voorwaarden behouden hun geldigheid ook na beëindiging of ontbinding van de gehele of een gedeelte van de overeenkomst.

13. Geheimhouding

13.1  Afnemer en leverancier verplichten zich hierbij jegens elkaar tot strikte  geheim¬houding van al hetgeen hen bekend is of zal worden uit hoofde van tussen hen gesloten of te sluiten overeenkomsten.

13.2 Deze bepaling is eveneens van toepassing op alle personen die in dienst zijn van afnemer of leverancier en is tevens van toepassing op derden hetzij natuurlijke, hetzij rechtspersonen, die werken ten behoeve van één der partijen.

14. Slotbepalingen
Deze algemene leveringsvoorwaarden beogen een redelijke regeling weer te geven van de rechtsverhouding tussen de leverancier en de afnemer. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden, of enige zich daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen partijen is goed gemeen overleg tot een oplossing komen die in overeenstemming is met de geest en strekking van deze algemene  leverings¬voorwaarden.
 
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Den Haag. Van toepassing  is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.